DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

20/6/13

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA CURS 2013-2014
  • Fitxa de dades de l’alumne ( a recollir a secretaria del centre)
  • 2 fotos de l’alumne (tamany carnet)
  • Original i fotocòpia del llibre de família complet.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Original i fotocòpia de la cartilla de vacunació.

Si escau:
-Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la guarda i custòdia, en cas de separació dels pares.
-Informe mèdic, emès pel PAC o centre d’atenció primària corresponent, si existeix algun problema de salut que s’hagi de posar en coneixement de l’escola.
-Informe de l’escoleta on hagi assistit prèviament (si n’és el cas) on consti el temps d’estada.

En cas de no haver-ho entregat amb la sol.licitud d’admissió:
-Original i fotocòpia del D.N.I. del pare, de la mare i de l’alumne.
-Certificat d’empadronament.ES REALITZARÀ LA MATRICULACIÓ ELS DIES:

24, 25 i 26 DE JUNY

AMB EL SEGÜENT HORARI:

Dilluns 24
Dimarts 25
Dimecres 26
9.00—11.00
9.00—11.00
9.00—11.00


11.30—13.00