DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

18/6/15

MATRÍCULA. Curs escolar 2015/2016

Documentació a presentar

 • Full de matrícula i autorització ús imatge que es recolliran a la secretaria del centre.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne sol·licitant.
  (Si l'infant no té DNI s'ha de presentar original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on hi consti). En el cas de no haver-ho entregat abans.
 • Certificat mèdic de malaltia (si escau).
 • Fotocòpia de cartilla de vacunació actualitzada.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada).
 • Documentació acreditativa de circumstàncies de separació, divorci, custòdia... expedida per instàncies judicials.
 • 4 fotografies de carnet de l'alumne/a.

   
  L'horari de SECRETARIA, a efectes de matrícula, serà el següent:

  Dilluns, dia 22 de juny
  Dimarts, dia 23 de juny,

            de 9:00h a 11:00h

  Dimecres dia 24 de juny,

  de 9:00h a 11:00h i de 12:00h a 13:30h

  L'Equip Directiu