DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

17/6/16

Matrícula curs 2016 - 2017DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA
CURS 2016-2017


  • Fitxa de dades de l’alumne ( a recollir a secretaria del centre o imprimir)
  • 2 fotos de l’alumne (tamany carnet)
  • Original i fotocòpia del llibre de família complet.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Original i fotocòpia de la cartilla de vacunació.

Si escau:
-Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la guarda i custòdia, en cas de separació dels pares.
-Informe mèdic, emès pel PAC o centre d’atenció primària corresponent, si existeix algun problema de salut que s’hagi de posar en coneixement de l’escola.
-Informe de l’escoleta on hagi assistit prèviament (si n’és el cas) on consti el temps d’estada.

En cas de no haver-ho entregat amb la sol.licitud d’admissió:
-Original i fotocòpia del D.N.I. del pare, de la mare i de l’alumne.
-Certificat d’empadronament.

CALENDARI DE MATRICULACIÓ:

22, 23, 24 i 27 DE JUNY
DE 9h00 A 13h30

Aquí teniu el full de dades per imprimir 

http://www.cpgasparsabater.org/curs%2015-16/full%20de%20dades.pdf